Espai ETC

Condicions d’ús i compra

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web https://etcvic.cat/, així com les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través del lloc web.

L’Ajuntament de Vic disposa d’una pàgina web per a la reserva d’activitats. Las persones que pretenen navegar pel lloc web, així com adquirir o reservar activitats, ho poden realitzar sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

La llengua vehicular del web i de les reserves i inscripcions a les activitats és el català.

En el cas dels menors interessats en realitzar activitats dirigides al públic adult, els tutors legals del menor declaren que aquest no pateix cap dificultat que li impedeixi la normal realització de l’activitat, que accepten la convivència que durant l’activitat tindrà amb el públic adult i que ETC es desvincula del menor tan bon punt finalitza la sessió.

USUARI

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través del lloc web.

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació de negoci.

NORMES DE LES ACTIVITATS ETC

 • Les activitats ofertes des de ETC són d’iniciació​. No hi ha segons nivells, però se n’ofereixen algunes d’especialitzades que poden requerir coneixements previs de la matèria.
 • Les inscripcions poden ser presencials o a través d’Internet​. En cap cas es poden fer per telèfon.
 • Les inscripcions presencials només es fan a l’Espai ETC.
 • L’alta de la inscripció és per ordre estricte d’accés​ a la xarxa o a l’Espai ETC.
 • Es poden portar a terme inscripcions en nom d’altres persones​, sempre que s’emplenin correctament totes les dades que es demanen al formulari.
 • Per inscriure’s a qualsevol activitat és necessari omplir uns camps, entre els quals el correu electrònic funcionarà com a camp mare del perfil.
 • S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa (en els casos que sigui de pagament).
 • L’import de l’activitat no es guarda​ per al següent trimestre.
 • Si la persona inscrita a una activitat periòdica no es presenta a cap de les dues primeres sessions sense avís previ, perd el seu lloc​ encara que hagi pagat. Ocuparà la seva plaça algú de la llista d’espera.
 • En el cas dels tallers, si una sessió no es porta a terme per tractar-se de dia festiu o per absència justificada del tallerista, es recuperarà.
 • L’Ajuntament de Vic es reserva el dret​ de canviar el dia, l’hora, el tallerista o l’emplaçament de l’activitat en funció de les activitats programades a l’Espai ETC.
 • L’Ajuntament de Vic es reserva el dret​ de fixar un mínim d’alumnes per a cada curs i suspendre grups programats si no s’assoleix aquest nombre.
 • Només s’accepten les inscripcions portades a terme durant els períodes anunciats.

Aquesta normativa és vigent des del mateix moment de la inscripció dels cursos o tallers de l’Ajuntament de Vic i l’han de complir totes les persones inscrites​.

CAPTACIÓ D’IMATGES DURANT LES ACTIVITATS

Els informem que en el transcurs de les activitats es poden realitzar fotografies o vídeos on pot sortir la seva imatge o la del seus fills o menors tutelats.

És per aquest motiu que, en compliment del que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679, així com a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Ajuntament de Vic li demanarà el consentiment exprés a l’inici de l’activitat.

PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

Al lloc web es descriu les condicions de cadascuna de les activitats disponibles per reserva, així com les seves característiques.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, Els preus poden canviar en qualsevol moment però (llevat en l’anteriorment establert) els possibles canvis no afectaran a les reserves amb respecte a les que ja s’hagi enviat la confirmació de compra. En el cas que una activitat fos gratuïta s’especificarà com a tal en l’activitat en concret.

Les places de les activitats són limitades, la seva disponibilitat s’indicarà a l’hora d’efectuar la reserva.

En cas de les activitats dirigides a menors, els pares o tutors legals rebran una autorització que caldrà signar.

Una vegada seleccionat l’activitat que desitgi reserva i comprar, aquest podrà ser abonat mitjançant targeta de crèdit.

 • Si es desitja realitzar el pagament per targeta bancària, el lloc web realitzarà un redirigiment a una plataforma de pagament, que funciona amb les màximes mesures de seguretat disponible en el sector a traves d’ un servidor segur utilitzant el protocol SLL. L’Ajuntament de Vic utilitza passarel·la de pagament amb REDSYS: TPV virtual, eina de prevenció del frau i amb autentificació 3D Secure intel·ligent que permet realitzar pagaments de forma segura.

En cap cas, l’Ajuntament de Vic remet el comprovant per un altre mitjà diferent al correu electrònic. Si en el termini de 48 hores no l’ha rebut, cal que es posi en contacte amb departament de cultura de l’Ajuntament de Vic. En tot cas, es demana que prèviament, es comprovin totes carpetes del seu correu, inclosa la de no desitjat.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma correcte per qualsevol dels mitjans disponibles, l’Ajuntament de Vic emetrà el corresponent comprovant de compra a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari. En cas de les activitats dirigides a menors, els pares o tutors legals rebran una autorització que caldrà signar.

Si ho considera, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat o per telèfon al 93 886 21 00 per sol·licitar que li remetrem el comprovant de compra per correu postal o per qualsevol altre medi equivalent.

FORMA D’ENTREGA

S’entendrà que s’ha formalitzat l’entrega quan l’usuari de la reserva hagi rebut al correu electrònic especificat les entrades de l’activitat reservada.

ANUL·LACIONS I DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, una vegada realitzada la compra, l’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el seu dret de desistiment, des de la recepció del producte al domicili indicat i disposar del comprovant de compra; sempre i quan, el producte sigui retornat en correcte estat, en el seu estat original i amb els precintes de garantia intactes.

L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Vic a través del següent correu electrònic, dpdajuntament@vic.catal·legant que vol exercir el seu dret de desistiment o completant el següent formulari:

A l’ Atenció de l’Ajuntament de Vic

Per la present, els comunico que desisteixo del nostre contracte de venda referenciat:

-Referència (núm. de compra o factura): ___________________________

-Activitat per al dia _____/_____/_________

-Nom de qui exerceix el dret de desistiment (consumidor/s i usuari/s):

______________________________________________________________________

-Domicili de qui exerceix el dret :________________________________
-Correu electrònic de qui exerceix el dret : __________@____________ (obligatori si es remet via electrònica)

-Data: _____/_____/_________

–Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

(només si el formulari es presenta en paper)

Les entitats organitzadores es reserven el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. En tot cas, l’anul·lació s’haurà de fer, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora li haurà de retornar, com a mínim, el 50% de l’import ja abonat de l’activitat.

Una vegada finalitzat el termini, l’Ajuntament de Vic no accepta devolucions per desistiment en els serveis adquirits.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTE:

S’informa que l’Ajuntament de Vic no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d’atenció al client que consten a la Web.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’Ajuntament de Vic es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius, llevat que es tracti d’imposicions legals i seran d’aplicació 30 dies després de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no hi està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions generals recollides en el present avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre.